Informacje dla nauczycieli i partnerów
Ciekawoski ze świata nauki i techniki

Budzimy

twórcze myślenie!

O fundacji

Fundacja Naukowa Twórcze Myślenie powstała z myślą o dzieciach by uczyć, inspirować, wzbudzać zainteresowanie nauką oraz wyrównywać szanse edukacyjne.

Są dwa wyrażenia, które w prosty sposób przedstawią naszą Fundację to podróż i ciekawość.

Podróżowanie - to wyrażenie kojarzy się przede wszystkim z turystyką, zwiedzaniem i odkrywaniem ciekawych zakątków, poznawaniem innych kultur, historii miejsc w których byliśmy lub jesteśmy.

Ciekawość - to wielka i inspirująca siła to matka wszystkich odkryć i wynalazków uczy przekraczania granic, szuka nowych rozwiązań. To dzięki niej nasza cywilizacja nieustannie się rozwija.  

Celem naszej Fundacji jest podróżowanie, energią która daje nam siłę jest ciekawość, a światem po którym podróżujemy jest nauka.

W ten oto najprostszy sposób możemy opisać to czym się zajmujemy.

Fundacja Naukowa Twórcze Myślenie została zarejestrowana na początku 2016 roku przez jej fundatora i jednocześnie założyciela  Piotra Sołkiewicza. Autora takich programów edukacyjnych jak "Zabawa z nauką", "Potęga umysłu", "Fizyka dla smyka", twórcę osoby Profesora Pytalskiego oraz autora wystawy entomologicznej "Fascynujący świat owadów". W 2008 roku zabawka wykonana przez Piotra Sołkiewicza "magiczna kostka" zdobyła w ogólnopolskim konkursie "Zabawka przyjazna dziecku" wyróżnienie jury dziecięcego.

 

 

Cele Fundacji Naukowej Twórcze Myślenie i sposób ich rwalizacji zgodnie ze statutem.

Tekst jednolity z dnia 26.01.2016r.  

Cele fundacji i sposób ich realizacji

                          § 8. 

Celem Fundacji jest :

1. Wspieranie i promowanie działań edukacyjno - oświatowych w zakresie wszechstronnegorozwoju dzieci i młodzieży w tym także kształtowanie postaw proekologicznych i prospołecznych oraz upowszechnianie wartości ogólnoludzkich.

2. Prowadzenie działalności edukacyjnej  pozaszkolnej ze szczególnym uwzględnieniem nauk ścisłych i zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego.

3. Wspomaganie i promowanie przedsięwzięć wyrównujących szanse edukacyjne.

4. Działanie na rzecz rozwoju nauki i techniki, popularyzacja nauk ścisłych i technicznych w tym popieranie i promocja nowoczesnych metod edukacji.

5. Tworzenie programów z zakresu edukacji naukowo- technicznej , twórczej i proekologicznej dla dzieci i młodzieży.   

6.  Wspieranie i promocja działań związanych z ochroną środowiska i ekologii.  

7. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

8. Wspieranie i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży szkolnej z zakresu nauk ścisłych, nowoczesnych technologii i ochrony środowiska..  

9.  Wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży, zwłaszcza z regionów słabo rozwiniętych gospodarczo oraz wiejskich.

10. Wspieranie szkolnictwa publicznego i niepublicznego w zakresie edukacji, dydaktyki i sportu.

11. Organizowanie ruchu społecznego oraz aktywizowanie środowisk oświatowych, naukowych, kulturalnych oraz sportowych wokół celów Fundacji, działania na rzecz wzmacniania pozycji sektora organizacji pozarządowych w życiu publicznym. 

                             § 9. 

Cele Fundacji określone w § 8 realizowane są poprzez :

1. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach Fundacji w kraju i zagranicą.

2. Współpracę z innymi podmiotami naukowymi, badawczymi zajmującymi się edukacją z zakresu nauk ścisłych, technicznych oraz związanych z ochroną środowiska naturalnego z kraju i zagranicą.

3. Udział lub członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje Polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem fundacji.

4. Organizację imprez, seminariów, wystaw i warsztatów związanych z rozwojem nauki i techniki.

5. Organizację imprez sportowych, rekreacyjnych, popularyzacja aktywnego stylu życia, organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.

6. Organizację imprez, seminariów, wystaw i warsztatów związanych z ekologią i ochroną środowiska naturalnego człowieka .

7. Organizację i prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej , sportowej.

8. Organizację przedsięwzięć o charakterze turystyczno-poznawczym związanych z promocją nauki, techniki, ochrony środowiska i sportu.

9. Redagowanie i wydawanie publikacji i materiałów edukacyjnych, szkoleniowych i informacyjnych.

10. Prowadzenie forum i stron internetowych poświęconych edukacji naukowo-technicznej, ochronie środowiska, ekologii oraz kształtowaniu zdrowego i sportowego trybu życia.

11. Pozyskiwanie środków poprzez prowadzenie działalności gospodarczej oraz przygotowywanie wniosków i realizację projektów dofinansowywanych poprzez instytucje UE oraz inne fundusze pomocowe.

 

Partnerzy fundacji

NEWSLETTER